Różne

Komu przysługuje zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

• Zakładki: 3


Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia przysługuje osobom, które straciły pracę z powodu choroby lub wypadku. Zasiłek ten jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i może być wykorzystywany do pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji oraz do pokrycia części utraconych dochodów. Aby ubiegać się o zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, należy spełnić określone warunki, takie jak posiadanie odpowiedniego stażu pracy i udokumentowanie okresu niezdolności do pracy.

Jak skutecznie ubiegać się o zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

Aby skutecznie ubiegać się o zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, należy wykonać następujące czynności:

1. Złożyć wniosek o zasiłek chorobowy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wniosek można pobrać ze strony internetowej ZUS lub otrzymać go w placówce ZUS.

2. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy o pracę lub inny dokument potwierdzający stosunek pracy, a także kopię dowodu osobistego.

3. Następnie trzeba udać się do lekarza orzecznika ZUS i przedstawić mu swoje dokumenty oraz opisać swoje objawy choroby i jej przebieg. Lekarz orzecznik będzie mógł wydać opinię na temat stanu zdrowia i okresu niezdolności do pracy.

4. Po otrzymaniu opinii lekarza orzecznika, należy jeszcze raz udać się do placówki ZUS i dostarczyć tam wszystkie potrzebne dokumenty, aby rozpocząć procedurę ubiegania się o zasiłek chorobowy.

5. Po rozpatrzeniu wniosku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych podejmie decyzję dotyczącą przyznania lub odmowy zasiłku chorobowego i poinformuje Cię o jej treści listem poleconym lub e-mailem.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

Aby uzyskać zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, należy przedstawić następujące dokumenty:

– wypełniony formularz ZUS Z-3A,

– oryginał lub kopię świadectwa pracy,

– oryginał lub kopię skierowania na badania lekarskie w celu ustalenia stopnia niezdolności do pracy,

– oryginał lub kopię zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy.

Jakie są warunki, aby otrzymać zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

Aby otrzymać zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, należy spełnić następujące warunki:

1. Przed ustaniem zatrudnienia musi minąć okres wymaganego ubezpieczenia chorobowego, który wynosi co najmniej 30 dni.

2. Należy przedstawić dokument potwierdzający ustanie zatrudnienia, np. odpis skrócony aktu zgonu lub odpis skrócony aktu małżeństwa albo inny dokument potwierdzający ustanie zatrudnienia.

3. Należy przedstawić orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy wydane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub lekarza uprawnionego do wykonywania działalności leczniczej.

4. Należy przedstawić dowód opłacenia składek na ubezpieczenie chorobowe w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiło ustanie zatrudnienia.

Podsumowując, zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia przysługuje osobom, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających ustanie zatrudnienia odbyły co najmniej 270 dni pracy. Osoby te muszą spełniać również inne warunki, takie jak posiadanie ubezpieczenia chorobowego i wykazanie się odpowiednią liczbą dni pracy w okresie 12 miesięcy poprzedzających ustanie zatrudnienia.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
0 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *