Różne

Kto wypłaca zasiłek wychowawczy 2017?

• Zakładki: 7


Zasiłek wychowawczy 2017 jest wypłacany przez ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Jest to świadczenie przyznawane rodzinom, które mają trudności finansowe związane z opieką nad dziećmi. Zasiłek wychowawczy może być wypłacany na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, jeśli dziecko kontynuuje naukę. Wysokość zasiłku jest ustalana na podstawie dochodu rodziny i liczby dzieci.

Jakie są wymagania, aby otrzymać zasiłek wychowawczy w 2017 roku?

Aby otrzymać zasiłek wychowawczy w 2017 roku, należy spełnić następujące wymagania:

1. Osoba ubiegająca się o zasiłek musi być obywatelem Polski lub posiadać stałe prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Osoba ubiegająca się o zasiłek musi mieć ukończone 18 lat i nie może być objęta obowiązkiem alimentacyjnym wobec innego dziecka.

3. Osoba ubiegająca się o zasiłek musi posiadać stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz być zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie kraju.

4. Osoba ubiegająca się o zasiłek musi posiadać dochód, który nie przekracza kwoty określonej w przepisach dotyczących świadczeń rodzinnych.

5. Osoba ubiegająca się o zasiłek musi posiadać orzeczenie lekarskie potwierdzające, że dziecko jest niepełnosprawne lub ma orzeczenie lekarskie potwierdzające, że dziecko ma trwały uszczerbek na zdrowiu powodujący istotne ograniczenia w jego sprawności psychofizycznej i funkcjonowaniu społecznym.

Jakie są korzyści płynące z otrzymywania zasiłku wychowawczego?

Zasiłek wychowawczy jest świadczeniem przysługującym rodzicom, którzy pozostają w domu z dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia. Jego celem jest wsparcie finansowe rodzin, które rezygnują z zatrudnienia na czas opieki nad dzieckiem. Korzyści płynące z otrzymywania zasiłku wychowawczego to m.in.:

– możliwość pozostania w domu i opieki nad dzieckiem bez obaw o utratę dochodu;

– możliwość skupienia się na rozwoju dziecka;

– możliwość skorzystania ze specjalnych programów edukacyjnych i terapeutycznych;

– możliwość uczestniczenia w szerokim spektrum aktywności edukacyjnych i rekreacyjnych;

– możliwość skorzystania ze specjalnych ofert przeznaczonych dla rodzin z małymi dziećmi;

– możliwość udziału w spotkaniach grupowych, warsztatach i sesjach terapeutycznych.

Jakie są najnowsze zmiany dotyczące zasiłku wychowawczego na 2017 rok?

Od 1 stycznia 2017 roku zasiłek wychowawczy przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Wysokość zasiłku wychowawczego wynosi 520 zł miesięcznie na jedno dziecko, a jeśli rodzic jest samotnym opiekunem, to kwota ta wzrasta do 780 zł. Zasiłek wychowawczy może być przyznany na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Przy czym, jeśli rodzic chce skorzystać z tego świadczenia po raz drugi, to musi upłynąć co najmniej 2 lata od momentu ostatniego skorzystania z tego świadczenia.

Kto wypłaca zasiłek wychowawczy 2017? Zasiłek wychowawczy jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przyznawany jest na okres od 3 do 36 miesięcy, a jego wysokość zależy od dochodu rodziny. Osoby uprawnione do otrzymania zasiłku muszą spełnić określone warunki, takie jak posiadanie polskiego obywatelstwa lub statusu uchodźcy lub cudzoziemca posiadającego stałe prawo pobytu na terytorium Polski.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
0 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *