Różne

Kto wypłaca zasiłek wychowawczy 2018?

• Zakładki: 3


Zasiłek wychowawczy 2018 jest wypłacany przez ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Jest to świadczenie przeznaczone dla rodzin, które mają trudności finansowe związane z opieką nad dziećmi. Zasiłek wychowawczy może być wypłacany na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, jeśli dziecko kontynuuje naukę. Wysokość zasiłku jest ustalana na podstawie dochodu rodziny i liczby dzieci.

Jakie są wymagania, aby otrzymać zasiłek wychowawczy w 2018 roku?

Aby otrzymać zasiłek wychowawczy w 2018 roku, należy spełnić następujące wymagania:

1. Osoba ubiegająca się o zasiłek musi być obywatelem Polski lub posiadać stałe prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Osoba ubiegająca się o zasiłek musi mieć ukończone 18 lat i nie może być objęta obowiązkiem alimentacyjnym wobec innego dziecka.

3. Osoba ubiegająca się o zasiłek musi posiadać stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz być zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie kraju.

4. Osoba ubiegająca się o zasiłek musi posiadać dochód, który nie przekracza kwoty określonej w przepisach dotyczących świadczeń rodzinnych.

5. Osoba ubiegająca się o zasiłek musi posiadać orzeczenie lekarskie potwierdzające, że dziecko jest niepełnosprawne lub ma orzeczenie lekarskie potwierdzające, że dziecko ma trwały uszczerbek na zdrowiu powodujący istotne ograniczenia w jego sprawności psychofizycznej i funkcjonowaniu społecznym.

Jakie są korzyści płynące z otrzymywania zasiłku wychowawczego?

Zasiłek wychowawczy jest świadczeniem przysługującym rodzicom, którzy pozostają w domu z dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia. Jego celem jest wsparcie rodzin w opiece nad dziećmi oraz zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwoju. Korzyści płynące z otrzymywania zasiłku wychowawczego to m.in.:

– możliwość pozostania w domu i opieki nad dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia;

– możliwość skorzystania z dodatkowych form edukacji i aktywności dla dziecka;

– możliwość skorzystania z dodatkowego czasu na realizację swoich pasji i hobby;

– możliwość skorzystania ze specjalnych programów edukacyjnych i szkoleń;

– możliwość skorzystania ze specjalnych ofert pracy i usług;

– możliwość skorzystania ze specjalnych ofert kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych;

– możliwość skorzystania ze specjalnych ofert finansowych, takich jak ulgi podatkowe czy dopłaty do kredytów hipotecznych.

Jakie są najnowsze zmiany dotyczące zasiłku wychowawczego na 2018 rok?

Od 1 stycznia 2018 roku zasiłek wychowawczy przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Wysokość zasiłku wychowawczego wynosi 520 zł miesięcznie na jedno dziecko, a jeśli rodzic jest samotnym opiekunem, to kwota ta wzrasta do 780 zł. Zasiłek wychowawczy może być przyznany na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Przy czym, jeśli rodzic chce skorzystać z tego świadczenia po raz kolejny, musi upłynąć co najmniej 2 lata od ostatniego okresu pobierania zasiłku.

Zasiłek wychowawczy w 2018 roku jest wypłacany przez ZUS. Przyznawany jest na okres od 6 miesięcy do 3 lat, a jego wysokość zależy od liczby dzieci i dochodu rodziny. Osoby uprawnione do otrzymania zasiłku muszą spełnić określone warunki, takie jak posiadanie ubezpieczenia chorobowego lub emerytalnego oraz nieprzekraczanie określonego limitu dochodu. Zasiłek wychowawczy może być również przedłużony po upływie trzech lat, jeśli rodzina spełnia określone warunki.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
1 wyświetlenie
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *