Różne

Zasiłek chorobowy kto wypłaca 2020

• Zakładki: 3


Zasiłek chorobowy to świadczenie wypłacane przez ZUS, które ma na celu pomoc osobom, które z powodu choroby lub niezdolności do pracy nie są w stanie wykonywać swoich obowiązków zawodowych. W 2020 roku zasiłek chorobowy jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Aby otrzymać zasiłek chorobowy, trzeba spełnić określone warunki. Przede wszystkim trzeba być ubezpieczonym i posiadać odpowiedni staż ubezpieczenia. Ponadto trzeba mieć orzeczenie lekarskie potwierdzające niezdolność do pracy.

Jakie są zmiany w zasiłku chorobowym w 2020 roku?

Od 1 stycznia 2020 roku weszły w życie zmiany dotyczące zasiłku chorobowego. Przede wszystkim, okres wypłaty zasiłku chorobowego został skrócony do 14 dni. Ponadto, pracownikom przysługuje prawo do otrzymania 80% swojej pensji podczas trwania zasiłku chorobowego, jeśli ich staż pracy wynosi co najmniej 6 miesięcy. Wreszcie, pracownicy mają prawo do otrzymania dodatkowej rekompensaty finansowej w postaci jednorazowej kwoty 500 złotych na każdy dzień nieobecności spowodowanej chorobą.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania zasiłku chorobowego w 2020 roku?

Aby uzyskać zasiłek chorobowy w 2020 roku, należy złożyć następujące dokumenty:

– wniosek o zasiłek chorobowy;

– orzeczenie lekarskie potwierdzające stan chorobowy;

– dokumentacja medyczna dotycząca okresu choroby;

– informacje o wynagrodzeniu i składkach na ubezpieczenie społeczne;

– informacje o innych świadczeniach, które otrzymałeś w okresie choroby.

Jakie są kryteria przyznawania zasiłku chorobowego w 2020 roku?

Kryteria przyznawania zasiłku chorobowego w 2020 roku są określone w Ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1388). Aby otrzymać zasiłek chorobowy, należy spełnić następujące warunki:

1. Posiadać status ubezpieczonego lub jego rodzinnego, czyli być objętym ubezpieczeniem społecznym lub być członkiem rodziny ubezpieczonego;

2. Przebywać na terytorium Polski;

3. Nie pracować w okresie choroby;

4. Zgłosić się do lekarza prowadzącego leczenie i przedstawić mu oryginał skierowania na badania diagnostyczne lub lecznicze;

5. Przedstawić oryginał zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego stan chorobowy i okres niezbędnej rekonwalescencji;

6. Przedstawić oryginał zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego trwałe uszkodzenie narządu lub całego organizmu, jeżeli dotyczy to danej sytuacji;

7. Przedstawić oryginał zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego trwałe usprawnienie po przebytej chorobie, jeżeli dotyczy to danej sytuacji;

8. Przedstawić oryginał zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego stan ciąży, jeżeli dotyczy to danej sytuacji;

9. Przedstawić oryginał dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki medycznej finansowanych ze środków publicznych, jeżeli dotyczy to danej sytuacji;

10. Należności ze stosunku pracy lub innych tytułów należności powinny być wypłacone w terminach określonych w umowach lub innych dokumentach regulujących te stosunki prawne albo w terminach określonych przez prawo cywilne lub kodeks pracy albo inne akty prawne regulujące te stosunki prawne;

11. Posiadać ważną legitymację ubezpieczonych albo ważną legitymację czlonka rodzinnego ubezzpieczonych, jezeli dotyczy to danej sytuacji;

12. Posiadać ważną legitymacje emerytalno-rentowa albo ważnna legitymacje czlonka rodzinnego emerytalno-rentowe, jezeli dotycz to danej sytuacji;

13. Posiadać ważnna legitymacje renciatrza albo waazna legitymacje czlonka rodzinneg renciatrza, jezeli dotycz to danej sytuacji;

14. Posiadać waazna legitymacje rentiera socjaolweg albo waazna legitymacje czlonka rodzinneg rentiera socjaolweg, jezeli dotyz to danej sytuacji;

15. Posiedzie odpowiednie skladki na ubezzpiecznie spoecznoe i/lub odprowiednie skladki na Funduszu Ubezzpiecznie Spoecznoe (FUS), jezeli dotyz to danej sytuacji;

16. Naleza do grupy osób uprawnionych do otrzymania dodatku rehabilitacyjnego lub dodatku aktywnosci spoecznoe (DAS), jezeli dotyz to danej sytuacji

Zasiłek chorobowy w 2020 roku jest wypłacany przez ZUS. Przyznawany jest na podstawie zgłoszenia choroby lub niezdolności do pracy, które musi zostać potwierdzone przez lekarza. Wysokość zasiłku jest ustalana na podstawie okresu składkowego i nieskładkowego oraz wynagrodzenia, które otrzymywała osoba przed chorobą. Osoby uprawnione do otrzymania zasiłku chorobowego mogą liczyć na pomoc finansową w czasie trwania ich niezdolności do pracy.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
0 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *