Różne

Zasiłek chorobowy od kiedy płaci zus

• Zakładki: 3


Zasiłek chorobowy jest świadczeniem przysługującym osobom, które z powodu choroby lub wypadku nie są w stanie wykonywać swojej pracy. Zasiłek chorobowy jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Od 1 stycznia 2019 roku ZUS płaci zasiłek chorobowy na podstawie nowych zasad. Wprowadzono nowe zasady dotyczące okresu wypłaty, minimalnego i maksymalnego poziomu świadczenia oraz warunków ubiegania się o zasiłek.

Jakie są wymagania, aby otrzymać zasiłek chorobowy od ZUS?

Aby otrzymać zasiłek chorobowy od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), należy spełnić określone wymagania. Przede wszystkim, osoba ubiegająca się o zasiłek musi być ubezpieczona w ZUS i posiadać ważny dokument potwierdzający to ubezpieczenie. Ponadto, należy przedstawić dokumentację medyczną potwierdzającą stan chorobowy oraz okres niezdolności do pracy. W przypadku osób samozatrudnionych, konieczne jest również przedstawienie informacji dotyczących wysokości składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych w okresie poprzedzającym zachorowanie.

Jakie są konsekwencje niezgłoszenia choroby do ZUS?

Niezgłoszenie choroby do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może mieć poważne konsekwencje. Przede wszystkim, osoba zobowiązana do zgłoszenia choroby może zostać ukarana grzywną w wysokości od 1 500 do 30 000 złotych. Ponadto, jeśli osoba niezgłaszająca choroby nie spełni swoich obowiązków wobec ZUS, może stracić prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Jakie są zmiany w przepisach dotyczących zasiłku chorobowego od ZUS od 2021 roku?

Od 1 stycznia 2021 roku wprowadzono szereg zmian w przepisach dotyczących zasiłku chorobowego od ZUS. Przede wszystkim, okres wypłaty zasiłku chorobowego został skrócony do 14 dni. Ponadto, jeśli pracownik będzie niezdolny do pracy przez okres dłuższy niż 14 dni, będzie mógł ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę chorobową.

Kolejną istotną zmianą jest to, że od 2021 roku ZUS będzie wypłacać zasiłek chorobowy na podstawie orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza rodzinnego lub specjalistę. Wcześniej orzeczenie musiało być wydane przez lekarza medycyny pracy.

Ponadto, od 2021 roku ZUS będzie mógł żądać od ubezpieczonego dodatkowych informacji i dokumentów potwierdzających niezdolność do pracy. Ubezpieczony będzie musiał również potwierdzić swoje dane osobowe i adresowe oraz informacje dotyczące stażu ubezpieczeniowego i okresu nieprzerwanego pobierania zasiłku chorobowego.

Zasiłek chorobowy od ZUS jest dostępny dla osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Zasiłek wypłacany jest od pierwszego dnia niezdolności do pracy i trwa do czasu powrotu do zdrowia lub wyczerpania okresu zasiłkowego. Wysokość zasiłku jest ustalana na podstawie wynagrodzenia, które osoba otrzymywała w okresie 12 miesięcy poprzedzających chorobę. Zasiłek chorobowy od ZUS jest ważnym świadczeniem, które pomaga osobom chorym utrzymać się finansowo w czasie ich nieobecności w pracy.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
1 wyświetlenie
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *