Różne

Zasiłek rodzinny 2015 jak wypełnić wniosek

• Zakładki: 3


Zasiłek rodzinny to jeden z najważniejszych świadczeń pomocy społecznej, które są przyznawane rodzinom w celu wsparcia finansowego. W 2015 roku zostały wprowadzone nowe zasady dotyczące ubiegania się o zasiłek rodzinny. Aby uzyskać zasiłek, należy wypełnić odpowiedni wniosek i dostarczyć go do odpowiedniego urzędu. Wniosek składa się z kilku części, które trzeba wypełnić i podpisać. Pierwsza część dotyczy danych osobowych i adresowych oraz informacji na temat sytuacji materialnej rodziny. Następnie należy podać informacje o dochodach i majątku rodziny oraz innych źródłach dochodu, takich jak renta czy emerytura. Kolejna część dotyczy informacji na temat dzieci, które są objęte zasiłkiem rodzinnym. Ostatnia część to podpis i data składania wniosku. Po wypełnieniu i podpisaniu wniosku należy go dostarczyć do odpowiedniego urzędu lub przesłać pocztą.

Jak wypełnić wniosek o zasiłek rodzinny 2015: krok po kroku.

Krok 1: Przygotuj następujące dokumenty:

• Dowód osobisty lub paszport;

• Aktualne zaświadczenie o dochodach;

• Aktualne zaświadczenie o stanie cywilnym;

• Aktualne zaświadczenie o wykształceniu;

• Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka (jeżeli dotyczy);

• Aktualne zaświadczenie o miejscu zamieszkania.

Krok 2: Pobierz wniosek o zasiłek rodzinny na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Krok 3: Wypełnij wniosek. Wymagane informacje obejmują: imię i nazwisko, adres, numer PESEL, dane dotyczące rodziny (liczbę członków rodziny, stan cywilny, wykształcenie itp.), informacje dotyczące dochodów i innych źródeł utrzymania oraz informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka (jeżeli dotyczy).

Krok 4: Dołącz wszystkie wymagane dokumenty do wniosku.

Krok 5: Podpisz wniosek i prześlij go pocztą lub skanem na adres Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się o zasiłek rodzinny 2015?

Aby ubiegać się o zasiłek rodzinny w 2015 roku, należy złożyć następujące dokumenty:

1. Aktualne zaświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny.

2. Aktualne zaświadczenie o stanie cywilnym.

3. Aktualne zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzanych przez członków rodziny.

4. Aktualne zaświadczenie o wysokości alimentów pobieranych przez członków rodziny lub wypłacanych przez nich innym osobom.

5. Aktualne zaświadczenie o posiadanym majątku trwałym i ruchomym oraz źródle jego pochodzenia (np. samochody, mieszkanie, dzieła sztuki itp.).

6. Aktualna decyzja administracyjna lub sądowa dotycząca opieki nad dzieckiem lub dziećmi, jeżeli taka istnieje.

7. Oryginał aktu urodzenia dziecka lub dzieci, jeżeli taki istnieje.

Jakie są zmiany w zasiłku rodzinnym na rok 2015?

Od 1 stycznia 2015 roku wprowadzono szereg zmian w zasiłku rodzinnym. Przede wszystkim podniesiono kwotę zasiłku dla rodzin wielodzietnych. W przypadku trójki i większej liczby dzieci, kwota zasiłku wynosi teraz odpowiednio: 545,00 zł, 645,00 zł oraz 745,00 zł. Ponadto wprowadzono nowy system naliczania świadczenia rodzinnego. Zgodnie z nowymi przepisami, świadczenie będzie naliczane na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w poprzednim roku podatkowym. Wysokość świadczenia będzie ustalana indywidualnie dla każdej rodziny i będzie uwzględniać liczbę dzieci oraz dochód uzyskany przez rodzinę.

Podsumowując, zasiłek rodzinny 2015 jest dostępny dla wszystkich rodzin, które spełniają określone kryteria. Aby ubiegać się o zasiłek rodzinny, należy wypełnić odpowiedni wniosek i przedstawić wymagane dokumenty. Wniosek można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub otrzymać go od pracownika socjalnego. Wypełnienie wniosku jest proste i szybkie, a po jego zatwierdzeniu rodzina może otrzymać zasiłek rodzinny na swoje konto bankowe.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
2 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *