Różne

Zasiłek rodzinny do kiedy składać wnioski

• Zakładki: 3


Zasiłek rodzinny jest świadczeniem wypłacanym przez państwo na wsparcie rodzin. Jest on przyznawany na podstawie dochodu i liczby dzieci w rodzinie. Wnioski o zasiłek rodzinny można składać do końca miesiąca, w którym upływa okres rozliczeniowy. Oznacza to, że jeśli okres rozliczeniowy kończy się 31 marca, to wniosek należy złożyć do tego dnia. Wniosek można złożyć osobiście lub przesłać pocztą lub drogą elektroniczną. Przed składaniem wniosku należy upewnić się, że spełnia się wszystkie warunki ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz że posiada się odpowiednie dokumenty potwierdzające dochód i liczbę dzieci.

Jak wypełnić wniosek o zasiłek rodzinny?

Szanowni Państwo,

Niniejszym składam wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego.

1. Dane osobowe:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………….

Data urodzenia: ………………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………….

Numer PESEL: ………………………………………………………………………………………………….

Numer dowodu osobistego/paszportu: ………………………………………………………………….

2. Informacje dotyczące rodziny:

Imiona i nazwiska członków rodziny oraz daty urodzenia: …………………………………….

Adres zamieszkania członków rodziny: ……………………………………………………………….

3. Dochody netto wszystkich członków rodziny w okresie objętym wnioskiem (miesiąc/rok): ………….

4. Wysokość kosztów utrzymania rodziny w okresie objętym wnioskiem (miesiąc/rok): …………………

5. Wysokość dochodu na jednego członka rodziny w okresie objętym wnioskiem (miesiąc/rok): …………

Oświadczam, że powyższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawdziwe. Oświadczam również, że jestem uprawniony do składania niniejszego wniosku oraz że zapoznałem się z warunkami przyznawania zasiłku rodzinnego i akceptuję je bez zastrzeżeń.

Z poważaniem, …………………………

Jakie są wymagania do otrzymania zasiłku rodzinnego?

Aby otrzymać zasiłek rodzinny, należy spełnić określone wymagania. Przede wszystkim, osoba ubiegająca się o zasiłek musi być obywatelem Polski lub posiadać stały pobyt na terytorium kraju. Ponadto, musi ona posiadać dochód na poziomie niższym niż określony w ustawie. W przypadku rodzin z dzieckiem do uzyskania zasiłku konieczne jest spełnienie dodatkowego warunku – dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać kwoty określonej w ustawie. Osoba starająca się o zasiłek powinna również posiadać ważny dowód osobisty oraz aktualny odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.

Jakie są najnowsze zmiany w przepisach dotyczących zasiłku rodzinnego i do kiedy składać wnioski?

Od 1 stycznia 2021 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące zasiłku rodzinnego. Zmiany obejmują m.in. podwyższenie kwoty zasiłku, wydłużenie okresu jego przyznawania oraz umożliwienie składania wniosków o zasiłek drogą elektroniczną.

Kwota zasiłku rodzinnego dla jednego dziecka wynosi obecnie 500 zł miesięcznie, a dla dwojga lub więcej dzieci – 600 zł miesięcznie. Przyznawany jest on na okres 12 miesięcy, a następnie można go odnowić na kolejny rok.

Wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego można składać do końca marca 2021 roku. Wniosek można złożyć osobiście lub drogą elektroniczną, poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem przysługującym rodzinom wielodzietnym, które spełniają określone warunki. Wnioski o zasiłek rodzinny należy składać do urzędu gminy lub powiatu w terminie do końca miesiąca, w którym upływa okres rozliczeniowy. Wniosek można złożyć również w formie elektronicznej. Przy składaniu wniosku należy pamiętać o dokumentach potwierdzających spełnianie warunków ubiegania się o zasiłek rodzinny.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
1 wyświetlenie
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *