Biznes

Faktoring dla firm — jaki rodzaj wybrać?

• Zakładki: 108 • Komentarz: 3


Każda firma – wcześniej czy później – zmierzyć się będzie musiała z podstawowym problemem prowadzenia biznesu. Jest nim konieczność zabezpieczenie się przed zatorami płatniczymi oraz – w szerszym kontekście – utrzymanie płynności finansowej. Niektóre branże szczególnie narażają firmy na utratę wypłacalności. Dobrym tego przykładem jest choćby TSL, gdzie już kilka zatorów finansowych spowodować może kryzys, bankructwo i przymus ogłoszenia upadłości.

Każdy przedsiębiorca powinien posiadać więc wiedzę o narzędziach, które zabezpieczają przed utratą płynności finansowej. Bezsprzecznie najbardziej praktycznym z nich jest faktoring firmy. Ze względu na swoją wyjątkową elastyczność – istnieje jego wiele różnych odmian. Co za tym idzie, można indywidualnie dopasować go, do firmy z każdej branży. Jakie są więc rodzaje faktoringu i który z nich okaże się najkorzystniejszy dla naszej marki? Po odpowiedzi na te pytania zapraszamy do lektury niniejszego artykułu. 

Faktoring dla firm – niezbędna forma finansowania

Obecna, trudna sytuacja na rynku zmusza przedsiębiorców do szukania zewnętrznych form finansowania swoich działalności. O powodach tego stanu rzeczy zdążyliśmy wspomnieć już we wstępie tego artykułu. Każdy, kto prowadzi firmę, przyzna z pewnością, że najważniejszą kwestią związaną z utrzymaniem się na rynku jest zapewnienie sobie kapitału obrotowego. Innymi słowy, jest to zapas gotówki, którym obracać możemy w ramach bieżących potrzeb naszej działalności. 

Kapitał obrotowy wydawać możemy wedle swojego uznania: począwszy od opłacania aktualnych zobowiązań finansowych, jak choćby te względem naszych kontrahentów lub podwładnych, kończąc na dokonywaniu nowych inwestycji. Reasumując, dzięki kapitałowi obrotowemu – zyskujemy płynność finansową, a co za tym idzie – bytność naszej marki na rynku. W dalszej części artykułu zdefiniujemy faktoring firmy oraz wytłumaczymy, dlaczego jest to najlepsze narzędzie do zewnętrznego finansowania swojej działalności.

Faktoring firmy – czym właściwie jest?

Faktoring firmy to w istocie nic innego jak konwersja faktur z odroczonym terminem płatności – na gotówkę. Tą zaś otrzymujemy już nie od naszego kontrahenta, ale od wyspecjalizowanej w usługach faktoringowych, firmy finansującej. Dla pełnego zrozumienia całości tego zagadnienia poniżej przeanalizujemy przykładowy proces faktoringu dla firm.

Jak w praktyce wygląda faktoring firmy?

Przebieg faktoringu dla firm jest następujący. Na początku sprzedajemy naszemu kontrahentowi produkt lub usługę, z odroczonym terminem płatności. Następnie wysyłamy firmie finansującej (nazywanej w tym procesie faktorem) kopię faktury wystawionej za powyższą transakcję. Od niej zaś otrzymujemy równowartość należności zawartej na fakturze pomniejszoną o niewielki procent wynagrodzenia faktora. 

Ostatnim akordem usługi faktoringu jest spłata należności przez naszego kontrahenta. Uiszcza ją nam lub firmie faktoringowej – w zależności od wybranego typu faktoringu. Jeśli jednak nasz klient – z tej czy innej przyczyny – zwleka z uregulowaniem płatności, instytucja finansująca ponagla go lub przeprowadza pełną windykację. Zakres interwencji faktora również zależny jest od rodzaju faktoringu. 

  • Jakie są plusy faktoringu dla firm?

Główną zaletą faktoringu jest natychmiastowa poprawa płynności finansowej. Zyskujemy bowiem kapitał obrotowy, który wydawać możemy wedle własnego uznania. Faktoring chroni nas więc przed zatorami płatniczymi, a w dalszej perspektywie – bankructwem. Kolejną jego pozytywną cechą jest prostota całego procesu. Usługa jest ponadto znacznie bardziej dostępna i łatwa w uzyskaniu niż bankowe instrumenty finansowe. Będzie mieć to wielkie znaczenie szczególnie dla firm z sektora MŚP bądź takich, które mają na rynku krótki staż. 

Warto także wiedzieć, że firmy faktoringowe mogą sprawdzać wiarygodność finansową naszych kontrahentów i prognozować, jakie dana transakcja ma szanse powodzenia. Dzięki temu współpraca z klientami staje się bardziej transparentna, a co za tym idzie – uczciwa. W zależności od rodzaju faktoringu firma go oferująca wspomoże także swojego klienta w odzyskiwaniu długu. Zakres działań jest tu różny i oscyluje między monitorowaniem i telefonicznymi przypomnieniami a pełną windykacją. 

  • Jakie są rodzaje faktoringu dla firm i który wybrać?

Jak już powyżej napomknęliśmy, faktoring dla firm jest bardzo elastyczną usługą. Obfituje więc w wiele, najróżniejszych odmian. Łatwo jest więc wybrać tę wersję, która najpełniej uwzględniać będzie specyfikę naszego przedsiębiorstwa i branży, w której działamy. Pod spodem wyszczególniamy najważniejsze formy tej usługi. 

  • Faktoring niepełny (z regresem) – jest to podstawowa i najczęściej spotykana forma omawianego tu narzędzia. Jego największą zaletą jest najniższa cena. Wadą natomiast – brak pozbycia się ryzyka niewypłacalności kontrahenta.  Korzystają z niego przedsiębiorcy posiadający stałych i sprawdzonych partnerów lub dobrze znający rynki zbytu.
  • Faktoring pełny (bez regresu) – oprócz finansowania działalności, zapewnia też ochronę przed ryzykiem braku zapłaty przez kontrahenta. Faktor bierze na siebie ryzyko jego niewypłacalności i w razie potrzeby przeprowadza pełną windykację. Tę formę zalecamy firmom, które dynamicznie się rozwijają i podejmują współpracę z wieloma, nowymi kontrahentami. 
  • Faktoring mieszany – kumuluje zarówno elementy faktoringu z regresem, jak i bez. Powoduje rozłożenie ryzyka niewypłacalności pomiędzy firmę a faktora. Dotyczy wierzytelności na określoną w umowie kwotę, jeśli zaś zostanie ona przekroczona – ryzyko przechodzi na przedsiębiorcę.
  • Faktoring jawny (otwarty, notyfikowany) – sprowadza się do sytuacji, kiedy dłużnik zostaje zawiadomiony o zawarciu umowy faktoringu i wskazuje numer rachunku instytucji finansującej, na który należy dokonać przelewu. 
  • Faktoring tajny (nienotyfikowany) – inaczej, niż w przypadku powyższego odpowiednika, tutaj dłużnik nie zostaje powiadomiony o zawarciu umowy faktoringu. Płatności dokonuje więc na rachunek faktoranta. Ta forma usługi ma na celu polepszenie stosunków między firmą a jej kontrahentem. 
  • Faktoring eksportowy – Rozwiązanie to pozwala doskonale zabezpieczyć płynność finansową firmy. W międzynarodowych kontaktach handlowych bardzo często występuje ryzyko związane przedłużającym się oczekiwaniem na realizację płatności. Dlatego możliwość przyspieszenia wpływu środków z wystawianych faktur jest w takim przypadku szczególnie pożądana przez przedsiębiorców.
  • Faktoring odwrotny – polega na finansowaniu przez firmę faktoringową naszych zobowiązań w stosunku do dostawców. Innymi słowy, dokonuje ona  zapłaty za dług i staje się naszym wierzycielem.

  • Podsumowanie

Istnieje wielka liczba, najróżniejszych form usługi faktoringowej dla firm. Jak powyżej wspominaliśmy, przy wyborze należy położyć szczególny nacisk nie tylko na dopasowanie do branży, w której działamy, ale i do specyfiki naszej, konkretnej działalności.

comments icon3 komentarze
3 komentarze
167 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *