Firma

Najważniejsze wskaźniki finansowe do rozważenia przed zakupem akcji online

• Zakładki: 34


Jeżeli inwestowanie staramy się traktować jako źródło dodatkowego zarobku, na pewnym etapie powinniśmy zacząć podejmować decyzje w oparciu o analizę. Pierwsze kroki w świecie inwestycji zazwyczaj stawiane są w oparciu o przeczucia lub pomoc ekspertów, którzy są doświadczeni w stosowaniu analizy. Jeżeli sami chcielibyśmy zacząć podejmować decyzje w oparciu o analizę techniczną lub fundamentalną, trzeba poznać podstawowe wskaźniki jakie są stosowane. Przy inwestowaniu w akcje, stosując analizę fundamentalną, możemy skuteczniej identyfikować spółki, które mogą wykazać wzrost w niedalekiej przyszłości. Poniższe wskaźniki finansowe pomagają ocenić zdrowie finansowe spółki i potencjał wzrostu.

Wskaźnik P/E (Price-to-Earnings Ratio): Wskaźnik cena/zysk (P/E) jest jednym z najczęściej stosowanych wskaźników w analizie akcji. Odnosi cenę akcji do zysku netto przypadającego na jedną akcję. Niski P/E może wskazywać na niedowartościowanie akcji, ale również na niskie oczekiwania co do wzrostu firmy.

Wskaźnik P/B (Price-to-Book Ratio): Wskaźnik cena/księga (P/B) porównuje cenę akcji do wartości księgowej aktywów netto na jedną akcję. Pomaga określić, czy akcje są niedowartościowane czy przewartościowane w porównaniu do wartości aktywów spółki. O ile wskaźnik P/E sprawdza się w przypadku spółek generujących przychody, o tyle wskaźnik P/B sprawdza się w przypadku spółek, które skupiają się na pozyskiwaniu aktywów. Jeżeli kupujemy akcje online, warto zwrócić uwagę na ten wskaźnik, gdyż często w Internecie nie ma pełnych informacji o inwestycjach firmy w aktywa, a on może nam wskazać ich poziom. Jeżeli np. firma zainwestowała w nieruchomości, jej wskaźnik P/E będzie nieatrakcyjny, natomiast wskaźnik P/B będzie bardzo dobry.

Wskaźnik ROE (Return on Equity): Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) pokazuje, ile zysku generuje spółka na każdy złoty kapitału własnego. Wyższy ROE może sugerować, że firma efektywnie wykorzystuje swoje kapitały. Można to interpretować jako wydajność firmy. Z każdej zainwestowanej złotówki firma jest w stanie uzyskać większą kwotę.

Wskaźnik ROA (Return on Assets): Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) pokazuje, ile zysku generuje spółka na każdą złotówkę w aktywach. Pomaga ocenić efektywność zarządzania aktywami spółki. Relacja wskaźnika ROA względem ROE jest podobna jak wskaźnik P/E do wskaźnika P/B.

Wskaźnik D/E (Debt-to-Equity Ratio): Wskaźnik zadłużenia (D/E) mierzy stosunek długu do kapitału własnego. Niski wskaźnik sugeruje mniejsze ryzyko finansowe, ale zbyt niski może wskazywać na niewykorzystane możliwości finansowania. Większość firm opiera swoje fundusze na kredytowaniu, dlatego też niski stosunek może wskazywać na brak agresywności i pewności we własne możliwości. Z drugiej stroną istnieją firmy, które swój sukces zawdzięczają samofinansowaniu, co zapewnia im bezpieczeństwo i niezależność.

Wskaźnik Quick Ratio: Wskaźnik szybkiego wskaźnika płynności (Quick Ratio) porównuje aktywa szybkozbywalne do krótkoterminowych zobowiązań. Pomaga ocenić zdolność firmy do spłacania krótkoterminowych zobowiązań.

Wskaźnik Current Ratio: Wskaźnik bieżącej płynności (Current Ratio) to stosunek aktywów obrotowych do krótkoterminowych zobowiązań. Wysoka bieżąca płynność może sugerować zdolność spłaty zobowiązań.

Wskaźnik EPS (Earnings Per Share): Wskaźnik zysku na jedną akcję (EPS) pokazuje, ile zysku przypada na jedną akcję. Pomaga ocenić wydajność firmy i jej zdolność do generowania zysków na poziomie akcjonariuszy. Jest to bardzo przydatny wskaźnik, jeżeli chcemy ocenić stopę zwrotu oraz wielkość wolumenu, w jaki powinniśmy zainwestować.

Wskaźnik DY (Dividend Yield): Wskaźnik dywidendy (DY) to stosunek dywidendy rocznej do ceny akcji. Pomaga inwestorom ocenić, ile dywidendy mogą otrzymać w relacji do inwestycji. Jeżeli nasza strategia opiera się na spółkach dywidendowych i stałym przychodzie, ten wskaźnik powinien być rozważany jako jeden z najistotniejszych.

Wskaźnik ROIC (Return on Invested Capital): Wskaźnik rentowności kapitału zainwestowanego (ROIC) pokazuje, jak efektywnie spółka generuje zwroty z inwestycji kapitałowych.

Jak widać, podstawy analizy fundamentalnej nie są trudne do zrozumienia. Nawet podstawowa wiedza o tych wskaźnikach może pomóc nam podejmować skuteczne decyzje. Oczywiście wskaźniki to tylko pewne ekonomiczne parametry charakteryzujące spółki i nie dają pewności wyników. Zawsze możemy spodziewać się, że w różnych warunkach takie same wskaźniki dla dwóch, nawet podobnych spółek, mogą dać całkowicie odmienne efekty. Dlatego powinniśmy zagłębiać wiedzę i zdobywać doświadczenie.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
17 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *